Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osiecznej

Dodatek mieszkaniowy przyznaje, na wniosek osoby uprawnionej do dodatku mieszkaniowego, wójt w drodze decyzji administracyjnej.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy o dodatkach mieszkaniowych, do wniosku dołącza się deklarację o dochodach gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy kalendarzowych poprzedzających dzień złożenia wniosku oraz inne niezbędne dokumenty. Są to m.in. zawiadomienie o wysokości ponoszonych opłat, rachunki dot. poniesionych wydatków w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku, zaświadczenia lub oświadczenia o wysokości dochodów.

Druki wniosków  można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej. Dane zawarte we wniosku potwierdza zarządca lokalu podpisem.

Właściciel domu jednorodzinnego jest obowiązany dołączyć do wniosku dokumenty albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej, w tym łącznej powierzchni pokoi i kuchni, oraz o wyposażeniu technicznym domu.

 

Warunki przyznania dodatku mieszkaniowego

Dodatek mieszkaniowy jest formą pomocy przeznaczoną dla osób spełniających łącznie trzy warunki:

 1. posiadających tytuł prawny do lokalu,
 2. zamieszkujących lokale mieszkalne spełniające kryterium metrażowe,
 3. spełniających kryterium dochodowe.

 

Tytuł prawny do lokalu

Dodatek mieszkaniowy może być przyznany:

 • najemcom oraz podnajemcom lokali mieszkalnych, zamieszkującym w tych lokalach,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych, do których przysługuje im spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego,
 • osobom mieszkającym w lokalach mieszkalnych znajdujących się w budynkach stanowiących ich własność i właścicielom samodzielnych lokali mieszkalnych,
 • innym osobom mającym tytuł prawny do zajmowanego lokalu mieszkalnego i ponoszącym wydatki związane z jego zajmowaniem,
 • osobom zajmującym lokal mieszkalny bez tytułu prawnego, oczekującym na przysługujący im lokal zamienny lub socjalny.

 

Dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w okresie trzech ostatnich miesięcy poprzedzających złożenie wniosku

Za dochód uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, po odliczeniu kwot alimentów świadczonych na rzecz innych osób (alimenty płacone na bieżąco, potwierdzone tytułem wykonawczym np. wyrokiem sądu lub ugodą itp. oraz potwierdzone wpłatami za 3 poprzedzające miesiące np. wydruk przelewu, pokwitowany odbiór do rąk własnych).
Dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:

 • jednoosobowym – 40%,
 • wieloosobowym – 30%

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku.

 

Powierzchnia użytkowa lokalu
Dodatek mieszkaniowy nie zostanie przyznany, jeżeli zostanie przekroczona użytkowa powierzchnia normatywna lokalu mieszkalnego. Wynosi ona:

 • 35 m2 – dla 1 osoby;
 • 40 m2 – dla 2 osób;
 • 45 m2 – dla 3 osób;
 • 55 m2 – dla 4 osób;
 • 65 m2 – dla 5 osób;
 • 70 m2 – dla 6 osób, a w razie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym większej liczby osób dla każdej kolejnej osoby zwiększa się normatywną powierzchnię tego lokalu o 5 m2.

Powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu mieszkalnego nie może przekraczać normatywnej powierzchni użytkowej o więcej niż:

 •  30 % albo
 •  50 % pod warunkiem, że udział powierzchni pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60 %.

Normatywna powierzchnia ulega powiększeniu o 15 m2, jeżeli lokal zamieszkuje osoba niepełnosprawna poruszająca się na wózku lub osoba niepełnosprawna, której niepełnosprawność wymaga zamieszkiwania w oddzielnym pokoju. O wymogu zamieszkiwania w oddzielnym pokoju orzekają powiatowe zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Osieczna  ul.Plac 1000-lecia 1
83-242  Osieczna
woj. pomorskie, powiat starogardzki

NIP 5922108926   REGON 220137763

Kontakt


tel./fax   58 5822234

kom. 790 460 750 

e-mail: ops@gminaosieczna.eu

Godziny pracy


od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30

Copyright © OPS Osieczna 2018-2020