Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osiecznej

Komu przysługuje dodatek mieszkaniowy?

Dodatek mieszkaniowy jest częściową pomocą w opłatach za mieszkanie dla osób o niskich dochodach. Świadczenie to jest uzależnione od 3 kryteriów: tytułu prawnego do lokalu, kryterium dochodowego i powierzchni mieszkania.

 

Tytuł prawny

O dodatek mogą się ubiegać osoby:

 • wynajmujące mieszkanie,
 • posiadające mieszkanie spółdzielcze (własnościowe albo lokatorskie)
 • właściciele mieszkania lub budynku,
 • osoby zajmujące lokal mieszkalny bez tytułu prawnego i oczekujące na przysługujący lokal zamienny albo socjalny.

 

Kryterium dochodowe

W przypadku osób mieszkających samotnie - średni dochód na miesiąc musi być niższy niż 175% najniższej emerytury. W przypadku kilku osób zamieszkujących lokal - dochód na 1 osobę w domu musi być niższy niż 125% najniższej emerytury (od 1 marca 2020 r. najniższa emerytura wynosi 1.200,00 zł brutto). Tak więc, aby móc otrzymać dodatek mieszkaniowy, osoba mieszkająca samotnie powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 2.100,00 zł, a rodzina 1.500,00 zł na osobę.
Jeżeli dochód jest trochę wyższy, nie zamyka to możliwości otrzymania dodatku. O ile kwota nadwyżki nie przekracza wysokości dodatku, dodatek będzie przysługiwał, ale będzie obniżony o kwotę różnicy między dochodem a dodatkiem.
Dochód jest wyliczany z 3 ostatnich miesięcy przypadających przed złożeniem wniosku.
W przypadku dodatku mieszkaniowego za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu:

 • kosztów ich uzyskania oraz
 • po odliczeniu składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz
 • składek na ubezpieczenie chorobowe, określonych w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych.

To oznacza, że np. składka na ubezpieczenie zdrowotne i podatek są wliczane do dochodu.
Jakich dochodów nie wlicza się:

 • świadczeń pomocy materialnej dla uczniów,
 • dodatków dla sierot zupełnych,
 • jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka,
 • dodatku z tytułu urodzenia dziecka,
 • pomocy w zakresie dożywiania,
 • zasiłków pielęgnacyjnych i dodatków pielęgnacyjnych,
 • zasiłków okresowych z pomocy społecznej,
 • jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej,
 • dodatku mieszkaniowego,
 • dodatku energetycznego,
 • zapomogi pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r.,
 • świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 20 marca 2015 r., o działaniach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych,
 • świadczenia wychowawczego i dodatku wychowawczego.

Dochód z gospodarstwa rolnego
Dochód z prowadzenia gospodarstwa rolnego ustala się na podstawie powierzchni gruntów (w hektarach przeliczeniowych) i przeciętnego dochodu z 1 hektara przeliczeniowego ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wg zapisów ustawy o podatku rolnym).

 

Kryterium powierzchniowe

Kryterium to odnosi się do powierzchni lokalu w zależności od ilości zamieszkujących osób. Przepisy określają tzw. normatywną powierzchnię mieszkania, ale dopuszczają też możliwość przekroczenia tej powierzchni, ale nie więcej niż o:

 • 30%, albo
 • 50% pod warunkiem, że powierzchnia pokoi i kuchni w powierzchni całego lokalu nie przekracza 60% (to oznacza stosunkowo bardzo duże przedpokoje, czy łazienkę).

Poniższa tabela pokazuje kryteria powierzchniowe wraz z dopuszczalnymi przekroczeniami:

Liczba osób w gospodarstwie domowym

Normatywna powierzchnia mieszkania

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 30% powierzchni normatywnej

Zwiększona powierzchnia nie przekraczająca 50% powierzchni normatywnej (gdy udział powierzchni pokoi i kuchni nie przekracza 60% powierzchni użytkowej lokalu)

1

35 m2

45,50 m2

52,50 m2

2

40 m2

52 m2

60 m2

3

45 m2

58,50 m2

67,50 m2

4

55 m2

71,50 m2

82,50 m2

5

65 m2

84,50 m2

97,50 m2

6

70 m2

91 m2

105 m2

Na każdą następną osobę dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 5 metrów kwadratowych.
Jeżeli w lokalu mieszka osoba niepełnosprawna dopuszczalna powierzchnia zwiększa się o 15 metrów kwadratowych, pod warunkiem, że osoba ta w orzeczeniu o niepełnosprawności ma zapis o konieczności zamieszkiwania w oddzielnym pokoju.

 

Wydatki uwzględniane przy obliczaniu dodatku mieszkaniowego

Wysokość dodatku mieszkaniowego jest uzależniona od wysokości wydatków ponoszonych na utrzymanie mieszkania oraz od dochodów i liczby osób w gospodarstwie domowym.
W zależności od typu mieszkania brane są pod uwagę przykładowe wydatki :
czynsz albo inne opłaty za używanie lokalu (mieszkania komunalne, wynajmowane),
opłaty związane z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na lokale (mieszkania spółdzielcze),
zaliczki na koszty zarządu nieruchomością wspólną, fundusz remontowy (mieszkania własnościowe),
odszkodowanie za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego (dla zajmujących lokal bez tytułu prawnego i oczekujących na dostarczenie przysługującego im lokalu zamiennego lub socjalnego),opłaty za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości stałych i płynnych i inne opłaty za używanie lokalu mieszkalnego.
Nie uwzględnia się następujących wydatków: ubezpieczeń, podatku od nieruchomości, opłat za wieczyste użytkowanie gruntów, opłat za gaz przewodowy, energię elektryczną, dostarczane do lokalu mieszkalnego (domu jednorodzinnego) na cele bytowe.

Uwaga! Jeżeli osoba ubiegająca się o dodatek mieszkaniowy zamieszkuje w lokalu mieszkalnym lub domu niewchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy (np. wynajmuje mieszkanie od osoby prywatnej, mieszka w lokalu spółdzielczym itp.) do wydatków przyjmowanych dla celów obliczenia dodatku mieszkaniowego zalicza się taką wysokość opłat, jakie obowiązywałby dla danego lokalu, gdyby lokal ten wchodził w skład zasobu mieszkaniowego gminy (gmina Osieczna: 3,20 zł).

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Osieczna  ul.Plac 1000-lecia 1
83-242  Osieczna
woj. pomorskie, powiat starogardzki

NIP 5922108926   REGON 220137763

Kontakt


tel./fax   58 5822234

kom. 790 460 750 

e-mail: ops@gminaosieczna.eu

Godziny pracy


od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30

Copyright © OPS Osieczna 2018-2020