Ośrodek Pomocy Społecznej
w Osiecznej

PAMIĘTAJ !
Jeśli Ty lub ktoś z Twojego otoczenia dotknięty jest zjawiskiem przemocy w rodzinie
i potrzebuje pomocy,
zgłoś się do Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej
w celu zweryfikowania zaistniałego problemu rodziny.
Każda docierająca do nas informacja będzie sprawdzona.

 

Przemoc w rodzinie to jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie na szkodę bliskiego lub zaniechanie działań koniecznych do ochrony zdrowia i życia osób najbliższych. Zjawisko to narusza podstawowe prawa człowieka, w tym prawo do życia i zdrowia oraz poszanowania godności osobistej, a władze publiczne mają obowiązek zapewnić wszystkim obywatelom równe traktowanie i poszanowanie ich praw i wolności

Przemoc w rodzinie może przybierać różne formy i dokonywać się przy pomocy różnych instrumentów:

 • Przemoc fizyczna - naruszanie nietykalności fizycznej.
 • Przemoc psychiczna - naruszenie godności osobistej.
 • Przemoc seksualna - naruszenie intymności.
 • Przemoc ekonomiczna - naruszenie własności.
 • Przemoc w formie zaniedbania - naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich.

Przemoc fizyczna - są to wszelkie działania polegające na użyciu siły i prowadzące do nieprzypadkowych urazów, zranień, stłuczeń, złamań czy zasinień. Do tej kategorii zalicza się miedzy innymi: popychanie, odpychanie, obezwładnianie, uderzanie, policzkowanie, szczypanie, kopanie, duszenie, bicie otwartą dłonią, pięścią lub różnymi przedmiotami, poparzenie, porzucenie w niebezpiecznej okolicy, straszenie bronią lub jej użyciem i inne.

Przemoc psychiczna - to umyślne działania wykorzystujące nie siłę fizyczną, lecz mechanizmy psychologiczne, powodujące zachwianie pozytywnego obrazu własnej osoby u ofiary, obniżenie u niej poczucia własnej wartości, pojawienie się stanów lękowych i nerwicowych. Przejawami tego rodzaju przemocy są: odmowa uczuć, brak zainteresowania, szacunku, nieustanna krytyka, wyśmiewanie poglądów, wyznania religijnego, żądanie posłuszeństwa, narzucanie poglądów, wmawianie choroby psychicznej, kontrola i utrudnianie kontaktów z innymi osobami, zawstydzanie, upokarzanie, wyzywanie, grożenie, ograniczanie snu, jedzenia itp.

Przemoc seksualna  -  polega na wymuszaniu niechcianych przez ofiarę zachowań w celu zaspokojenia potrzeb seksualnych sprawcy, dokonywane poprzez: przymuszanie do pożycia seksualnego, wymaganie na ofierze nieakceptowanych pieszczot i praktyk seksualnych, przymuszanie do seksu z osobami trzecimi, krytykę zachowań seksualnych ofiary, wymuszanie sadystycznych form pożycia seksualnego, przymuszanie do oglądania pornografii, zmuszanie do prostytucji, gwałt.

Przemoc ekonomiczna  -  to działania prowadzące do całkowitego finansowego uzależnienia ofiary od sprawcy, realizowane miedzy innymi w drodze niezaspokajania podstawowych materialnych potrzeb rodziny, uniemożliwianie podjęcia pracy zarobkowej, utrudnianie aktywności zawodowej, odbieranie pieniędzy, okradanie, wyliczanie wydatków, itp.

Przemoc w formie zaniedbania  -  naruszenie obowiązku do opieki ze strony osób bliskich. Jest formą przemocy ekonomicznej i oznacza np.: nie dawanie środków na utrzymanie, pozbawianie jedzenia, ubrania, schronienia, brak pomocy w chorobie, nie udzielenie pomocy, uniemożliwianie dostępu do miejsc zaspokojenia podstawowych potrzeb: mieszkania, kuchni, łazienki, łóżka, itp.

 

Nadużywanie alkoholu a przemoc

Przemoc w rodzinie bardzo często jest związana z nadużywaniem alkoholu. Badania dowodzą, że większość sprawców przestępstw popełnionych przy użyciu przemocy, jest pod wpływem środków odurzających (alkoholu i narkotyków). Także wielu sprawców przemocy domowej krzywdząc swoich najbliższych, znajduje się pod wpływem alkoholu. Osłabia on kontrolę własnych zachowań, zwiększa prawdopodobieństwo reagowania złością i gniewem na trudności i niepowodzenia życiowe, zaburza ocenę sytuacji i może powodować błędną interpretacje zachowań innych osób.

Uzależnienie od alkoholu nie zwalnia z odpowiedzialności za popełnione czyny, mimo że sprawcy często wykorzystują fakt bycia nietrzeźwym jako usprawiedliwienie swojego zachowania. Około 60% pacjentów lecznictwa odwykowego przyznaje, że ma problemy związane z przemocą wobec najbliższych. Warto jednak podkreślić, że nadużywanie alkoholu nie jest ani koniecznym, ani wystarczającym warunkiem stosowania przemocy.

Należy pamiętać, że uzależnienie od alkoholu wywiera zły wpływ nie tylko na osobę, która pije, ale stanowi poważne zagrożenie dla innych członków rodziny. Życie z osobą mającą chorobę alkoholową może doprowadzić do współuzależnienia. Stan taki jest bardzo niebezpieczny, gdyż podtrzymuje picie i utrudnia wyjście z nałogu.

Zarówno osoby uzależnione jak i współuzależnione wymagają specjalistycznej pomocy terapeutycznej.

 

Jeśli w Twojej rodzinie występuje problem alkoholu i przemocy,
nie szukaj rad u osób niekompetentnych!
Ratuj zdrowie swoje i swojej rodziny – zwróć się po pomoc do instytucji,
które profesjonalnie zajmują się leczeniem uzależnienia i przemocy.

 

Gdzie jeszcze szukać pomocy?

 • Zespół Interdyscyplinarny przy siedzibie Ośrodka Pomocy Społecznej w Osiecznej
  Plac 1000-lecia 1
  83-242 Osieczna
  tel. 58 582 22 34
 • Posterunek Policji w Lubichowie
  Prusa 7
  83-240 Lubichowo
  Dzielnicowy- asp. Daniel Horak
  tel. 571-335-271
 • MEDPHARMA Zakład Opieki Zdrowotnej S. A. Filia Osieczna
  Dworcowa 6
  83-242 Osieczna
  tel. 58 531 31 72; 512 737 795
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
  Zofia Ebertowska
  tel. 58 582 22 75
 • Szkoły:
  Zespół Szkół Publicznych w Osiecznej
  Mickiewicza 1
  83-242 Osieczna
  tel. : 58 588 14 60
  Zespół Szkół Publicznych w Szlachcie
  3. Maja 32
  83-243 Szlachta
  tel. 58 588 13 23
 • Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "Niebieska Linia"
  www.niebieskalinia.pl
  ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie „Niebieska Linia"   0-801-120-002

 

 

Ośrodek Pomocy Społecznej

Osieczna  ul.Plac 1000-lecia 1
83-242  Osieczna
woj. pomorskie, powiat starogardzki

NIP 5922108926   REGON 220137763

Kontakt


tel./fax   58 5822234

kom. 790 460 750 

e-mail: ops@gminaosieczna.eu

Godziny pracy


od poniedziałku do piątku

w godz. 7.30 - 15.30

Copyright © OPS Osieczna 2018-2020